Prezentacja Hydraulicznego Zestawu Podłączeniowego (HZP) we współpracy z kotłami podajnikowymi TAURUS

 

Wysoka sprawność kotłów TAURUS powyżej 82%, powoduje zwiększenie wymagań w zakresie konieczności zapewnienia odpowiedniej temperatury pracy kotła w zakresie:

 •  temperatury zasilania min. +60 °C max. +80 °C
 •  różnicy temperatury zasilania i powrotu od 15 °C do 20 °C

 •  temperatury powrotu min +50 °C
 •  temperatury spalin powyżej +160 °C.

Spełnienie powyższych wymogów w pewny i niezawodny sposób realizuje jedynie kocioł TAURUS wyposażony w Hydrauliczny Zestaw Podłączeniowy w skrócie HZP.

W skład HZP wchodzą między innymi:

 •   Zawór mieszający 3-drogowy
 •  Siłownik zaworu 
 •   Miejsce na pompę przewałową (z zamontowanymi półśrubunkami) 
 •  Armatura do pompy przewałowej:

               - Zawory kulowe (możliwość szybkiej wymiany pompy)

               - Filtr siatkowy

               - Zawór zwrotny

 •    Sterownik kotła wyposażony w samoczynną (automatyczną) regulację pogodową
 •    Rury i złączki korekcyjne umożliwiające wykonanie szybkiego montażu HZP
 •   Śrubunki pozwalające na szybkie odłączenie kotła
 •   Złączki i przewody rurowe.

 

Niezależnie od powyższego kotły TAURUS w mocach do 37kW (nie dotyczy kotła ŻUBR) są wyposażone w odpowiedni rodzaj regulatora pogodowego oraz czujniki przewodowe dostarczone wraz z kotłem:

 •  czujnik przylgowy do zamontowania na powrocie pracy kotła
 •  czujnik przylgowy do zamontowania na zasilaniu układu grzewczego
 •  czujnik temperatury zewnętrznej do zamontowania na zewnątrz budynku (zdala od okna i nasłonecznienia).

 

Zestaw podłączeniowy nie zawiera urządzeń do stworzenia układu grzewczego (np. pompy obiegowej) gdyż wielkość pompy powinna zostać dobrana przez projektanta lub instalatora. Pompa w zależności od sposobu zabezpieczenia układu grzewczego i kotła, powinna być zainstalowana na zasilaniu lub powrocie kotła(patrz zalecenia producenta w DTR i na stronie internetowej www.kotly-taurus.pl) . Pompa powinna być elektrycznie podłączona do regulatora w kotle, bez możliwości jej okresowego wyłączania podczas sezonu grzewczego. 

 

Zadaniem HZP jest zoptymalizowanie pracy kotła:

Wyeliminowanie w sposób istotny zagrożenia kondensacji pary wodnej w kotle, która w połączeniu ze spalinami i nagarem na ściankach kotła, powoduje powstawanie roztworu kwasu siarkowego i przyspieszony proces korozji wymiennika kotła (w tym czopucha i komina).

 •   W zależności od rodzaju spalanego paliwa i jego zawilgocenia, kilkakrotne wydłużenie żywotności wymiennika kotła, czopucha i komina.
 •  Możliwości szybkiego i sprawnego dokonania obsługi i konserwacji kotła wraz z instalacją dymową.
 •  Bez względu na odchyłki przy doborze mocy grzejników i kotła, istnieje możliwość zoptymalizowania regulacji parametrów grzewczych c.o.
 •   Zapewnienie stałej wysokiej sprawności kotła.
 •   Polepszenie procesu spalania paliwa, a tym samym spełnienie wymogów i norm ekologicznych.
 •   Ograniczenie procesu zanieczyszczenia kotła, czopucha i komina.
 •   Możliwość dokonania regulacji układu c.o. o najwyższych wymaganiach komfortu cieplnego
 •    Dostosowania pracy kotła i układu grzewczego do istniejących warunków klimatycznych w Polsce i temperatury obliczeniowej doboru grzejników.
 •    Polepszenie komfortu cieplnego i zwiększenie odporności na przepalenie wymiennika kotła co zapewnia stała praca pompy obiegowej.

A najważniejsze, uzyskanie zadowolenia użytkownika z komfortu, obsługi kotła i instalacji grzewczej.

 

Jak działa HZP we współpracy z regulatorem ST 480 - T w kotle TAURUS.

 

Rozruch układu grzewczego.

W tym okresie kocioł pracuje w priorytecie temperatury pracy kotła

(od +60 °C do +80 °C)

 •  bezpieczny i łatwiejszy rozruch nowych nierozgrzanych budynków
 •  szybka i skuteczna możliwość dokonania wymaganych regulacji
 •  bezproblemowa praca kotła bez okresowych zagrożeń

Po rozgrzaniu budynku.

Po osiągnięciu przez kocioł stałego zadanego parametru (od +60 °C do +80 °C), dla podstawowego obiegu grzewczego istnieje możliwość wyboru opcji regulacji temperatury z ręczną lub pogodową (automatyczną) regulacją.

Automatyka pogodowa ma możliwość dokonania następujących funkcji:

 •  zmiany krzywej grzania.
 •  obniżenie nocne lub okresowe
 •  minimalnej temperatury zasilania układu grzewczego od +30°C do +45 °C
 •  tryb urlopu stałe obniżenie
 •  tryb urlopu stałe podwyższenie
 •  współpracy z układami rozszerzającymi
 •  inne dodatkowe funkcje

 

 

Szczegóły dotyczące pracy HZP we współpracy z kotłem TAURUS są w DTR kotła

 

Dlaczego warto stosować HZP ?

Korzyści płynące z montażu HZP w kotłach TAURUS


Zastosowanie w kotłach Taurus Hydraulicznego Zestawu Podłączeniowego (HZP) nie powoduje absolutnie żadnych negatywnych skutków dla Użytkownika, Instalatora, lecz wyłącznie ogromne korzyści.
Jeżeli ktoś uważa inaczej, to po zaznajomieniu się z przedłożonym opisem oraz dokładnym zapoznaniem się z DTR i literaturą fachową, prosimy o pisemną opinię na ten temat. Opinię należy przedłożyć na forum o HZP.
Oczywiście opinia nie powinna przedkładać, że negatywną stroną jest potencjalne zagrożenie braku ewentualnych zleceń od klientów z powodu, że wymienniki kotłów Taurus z HZP nie będą szybko ulegać przekorodowaniu.
Zastosowane w HZP innowacyjne rozwiązania techniczne, wychodzą naprzeciw zaleceniom zawartym w normach, przepisach prawa budowlanego, literaturze fachowej i producentów kotłów.
Kotły z HZP to wyłącznie same korzyści dla Użytkownika, Instalatora, Serwisu gwarancyjnego i Producenta.
Jest faktem, że kotły Taurus wraz z HZP są najlepszym i optymalnym rozwiązaniem na występujące częste problemy z zawilgoceniem, przyspieszoną korozją kotła, czopucha i komina, oraz utrudnioną obsługą kotłów, co eliminuje do minimum następujące istotne zagrożenia.
Zawilgocenie powierzchni wymiennika kotła, a nawet wydostawanie się wody z popielnika kotła na skutek zjawiska kondensacji oraz złej pracy kotła, co faktycznie często występuje w postaci roztworu kwasu siarkowego i stwarza istotne duże zagrożenia:

 •  Wykluczenie błędów montażowych po stronie Instalatora
 •  Wykluczenie skutków awarii osprzętu w kotle i na instalacji kotłowej
 •  Nadmierne osadzanie sadzy, nagaru w kotle, czopuchu i kominie
 •  Konieczność częstego czyszczenia kotła, czopucha i komina
 •  Obniżenia sprawności kotła na skutek złej eksploatacji i obsługi kotła
 •  Niewłaściwe i nieekologiczne spalanie paliwa
 •  Niewłaściwy komfort cieplny ogrzewanych pomieszczeń
 •  Problemy z doborem mocy kotła i grzejników, względem danego ogrzewanego budynku
 •  Brak efektywnych możliwości oszczędzania energii
 •  Nieodpowiedni odbiór ciepła przez wymiennik kotła
 •  Przyspieszony proces przepalania blach wymiennika kotła
 •  Nieracjonalny i nieefektywny sposób podrzewania c.w.u
 •  Przekroczenie dopuszczalnych temperatur czynnika grzewczego powyżej +55°C dla ogrzewania podłogowego
 •  Przekroczenie dopuszczalnej temperatury pracy kotła powyżej +95°C


Dlaczego kotły z HZP są w stanie poradzić sobie z takimi opisanymi zagrożeniami?

1. Zawilgocenie kotła nawet w postaci wydostawania się wody z wymiennika kotła, co prowadzi do przyspieszonego procesu korozji kotła, czopucha i komina.
Siarka zawarta w paliwie w połączeniu z wodą wytwarza roztwór kwasu siarkowego, co jest przyczyną korozji każdej stali kotłowej i żeliwa.
Aby przeciwdziałać temu negatywnemu zjawisku, kocioł z HZP realizuje następujące właściwe funkcje:

 •  Zapewnienie różnicy temperatury zasilania i powrotu kotła nie większej niż +15°C lub/i nie mniejszej niż +50°C na powrocie kotła
 •  Stała praca kotła powyżej +60°C, a najlepiej +80°C (na zasilaniu kotła)
 •  Priorytet pracy kotła, co realizuje zawór mieszający wraz z regulatorem w kotle


2. Szybkie zanieczyszczenie wymiennika kotła, czopucha i komina sadzą oraz nagarem, co prowadzi do takich negatywnych zjawisk jak obniżenie sprawności kotła, zwiększenie zużycia paliwa, zadymienie kotłowni i konieczność codziennego czyszczenia kotła.
Zanieczyszczenie kotła w postaci sadzy i nagaru ma swoje podłoże w tworzeniu się na ściankach wymiennika kotła zawilgocenia, do czego przyczyniają się frakcje pochodzące z procesu spalania oraz za niska temperatura w kotle poniżej +50°C. Prowadzi to do braku zjawiska samoczyszczenia wymiennika kotła.
Aby przeciwdziałać temu negatywnemu zjawisku kocioł z HZP realizuje następujące funkcje – patrz pkt.1.


3. Zadymienie kotłowni pomimo wykonania kotłowni oraz montażu kotła wraz z instalacją dymową, zgodnie z normami i zaleceniami Producenta kotła.
Jeżeli zatem została wykonana prawidłowa wentylacja grawitacyjna (nawiewno-wywiewna) kotłowni, oraz kocioł wraz z czopuchem podłączono do prawidłowej instalacji kominowej, to jedną z głównych przyczyn zadymienia kotłowni może być za słaby ciąg kominowy. Aby przeciwdziałać temu negatywnemu zjawisku kocioł z HZP realizuje następujące funkcje – patrz pkt. 1.
Podczas procesu spalania, temperatura spalin musi wynosić ponad +160°C, co jest jedynie do osiągnięcia, gdy kocioł pracuje w temperaturze powyżej +60°C (na zasilaniu kotła).
Uwzględniając niekorzystne geograficzne położenie budynku i występujące ciśnienie atmosferyczne, ciąg kominowy można efektywnie poprawić, poprzez zwiekszenie temperatury spalin, a więc podwyższenia stałej pracy kotła do temperatury +80°C (na zasilaniu kotła).


4. Niezadawalający proces spalania paliwa, co jest uzależnione przede wszystkim od jakości paliwa, lecz również od stworzenia w kotle optymalnych warunków procesu spalania.
Poza możliwością ustawienia czasu i częstotliwości podawania paliwa, istotne jest zapewnienie w palenisku jak najwyższej temperatury.
Aby umożliwić spełnienie tego warunku, kocioł realizuje dodatkowo następujące funkcje – patrz pkt.1.
Właściwe i ekologiczne spalanie paliwa, wspomaga w dużym stopniu stale nagrzany wymiennik kotła powyżej +60°C, a najlepiej +80°C.

5. Podczas montażu instalacji kotła w kotłowni wraz z oprzyrządowaniem, jak również w okresie eksploatacji kotła, dochodzi bardzo często do błędów w sposobie skonfigurowania ustawienia i regulacji układu pracy kotła w tym wad w funkcjonowaniu samego oprzyrządowania (jak pompa, zawór mieszający, czujniki itp.).
Doprowadza to do wielu problemów w eksploatacji kotła oraz ograniczonych możliwości zdefiniowania przyczyn tych problemów.
Aby wykluczyć powyższe mankamenty, kocioł z HZP praktycznie całkowicie wyklucza te problemy w następujący sposób:

 •  Zamontowany element HZP wraz z zaworem trójdrogowym z napędem, eliminuje do minimum błędy po stronie Instalatora,
 •  Programator kotła uniemożliwia nastawę pracy kotła w warunkach niedopuszczalnych, np. w temperaturze pracy kotła na zasilaniu poniżej +60°C i poniżej dopuszczalnej temperatury powrotu (poniżej +50°C lub /i Δt powyżej 15°C),
 •  Awarie oprzyrządowania kotła są na bieżąco monitorowane na wyświetlaczu programatora i np. w przypadku nieosiągnięcia właściwej temperatury powrotu kotła, po 24 godzinach włącza się alarm i kocioł przestaje pracować.

W tym przypadku Użytkownik musi ponownie uruchomić kocioł i jeżeli błąd uwidoczniony na wyświetlaczu programatora nie zostanie fizycznie usunięty, kocioł ponownie się wyłączy po 24 godzinach pracy.

6. Nieuzyskiwanie przez kocioł możliwie jak najlepszego odbioru ciepła (z procesu spalania opału), a tym samym wysokiej wymaganej sprawności kotła.
Jest ewidentnym faktem, iż w przypadku zastosowania przepływu pompowego w kotle, uzyskuje się polepszenie o min. 10% odzysku ciepła poprzez wymiennik.
Aby było to stale zapewnione, kocioł wraz z HZP realizuje następujące funkcje:

 •  Pompa obiegowa układu grzewczego jest wyłączana po zakończeniu sezonu grzewczego (ciągła praca podczas sezonu grzewczego)
 •  Pracę pompy obiegowej wspomaga pompa przewałowa, co wyklucza obniżony przepływ w zależności od ustawienia zaworu mieszającego
 •  Priorytet pracy kotła jest realizowany przez zawór mieszający, lecz z ograniczeniem do min. 20% przepływu w obiegu grzewczym
 •  Każda przyczyna załączenia pompy przewałowej powoduje jej pracę przez min. 0,5 godz. (możliwość ustawienia od 0,5 do 2 godz. ).

Powyższe bardzo korzystne skonfigurowanie przepływów w kotle to wydłużenie czasu przepalenia blach w komorze spalania oraz cicha praca wymiennika kotła.

7. Niezadawalający komfort cieplny ogrzewanych pomieszczeń.
Odczucie komfortu cieplnego przez różne osoby jest bardzo zrożnicowane, jednak w głównym stopniu zależy od zoptymalizowania sposobu ogrzewania pomieszczeń, a więc zapewnienia osobom przebywającym w danych ogrzewanych pomieszczeniach jednakowych porównywalnych warunków pracy danego układu centralnego ogrzewania.
W zależności czy ogrzewamy pomieszczenie ogrzewaniem konwekcyjnym lub promieniowym, należy na stałe zapewnić te określone sposoby ogrzewania pomieszczeń.
Przyjmuje się, że ogrzewanie podłogowe i ścienne jest w 100% ogrzewaniem promieniowym. Natomiast ogrzewanie konwekcyjne można realizować poprzez nagrzewnicę i grzejniki konwektorowe.
Komfort cieplny w przybliżeniu jest uzyskiwany:

 •  Przy ogrzewaniu podłogowym, przy temp. +17°C (stała temperatura podłogi)
 •  Przy ogrzewaniu mieszanym konwekcyjno-promieniowym (stała temperatura grzejników) +20°C
 •  Przy ogrzewaniu konwekcyjnym, przy temp. +22°C


Biorąc powyższe pod uwagę, aby był zapewniony porównywalny komfort cieplny ogrzewanych pomieszczeń, w największym stopniu jest to zależne od stabilności pracy danego wybranego sposobu ogrzewania pomieszczeń (stale ciepłe grzejniki), w tym utrzymania stabilnej temperatury wewnętrznej.
W największym stopniu jest to istotne na grzejnikach panelowych i żeberkowych, gdzie w przypadku wyłączenia pompy obiegowej i wychłodzenia grzejników, powoduje to bardzo duże odczucie braku komfortu cieplnego.
Taki sam negatywny rezultat, brak komfortu cieplnego może mieć miejsce, gdy grzejniki panelowe i żeberkowe zaczynają nadmiernie grzać, co ma miejsce przy ogrzewaniu ilościowym (zmienny przepływ i stała temperatura).
Powyższe opisane bardzo niekorzystne zjawisko nieodpowiedniego komfortu cieplnego, jest całkowicie eliminowane przez kocioł wraz z HZP, co jest realizowane w następujący sposób:

 •  Regulator kotła w układzie automatycznej regulacji pogodowej, realizuje funkcję krzywej grzania w oparciu o 7 stopniu obniżeń
 •  Stała praca pompy obiegu grzewczego, zapewnia stałą stabilną temperaturę grzejników (co zapewnia ogrzewanie jakościowe - stały przepływ i regulowana stabilna temperatura czynnika, w zależności od temperatury zewnętrznej)
 •  Czujnik temperatury zewnętrznej analizuje średnią temperaturę zewnętrzną za okres w zależności od ustawienia od 0-48 godzin (ustawienie fabryczne 24 godz.)
 •  Programator tygodniowy umożliwia zaprogramowanie obniżenia nocnego i innych obniżeń czasowych
 •  Dodatkowy programator tygodniowy z czujnikiem temperatury wewnętrznej, (opcja dodatkowa) jeszcze w większym stopniu oddziaływuje na różne uwarunkowania jak nasłonecznienie budynku, wiatr, czy złą pracę zaworów grzejnikowych.


Jest faktem, że do regulacji odpowiednich temperatur w poszczególnych pomieszczeniach służą nastawy na zaworach grzejników i zawory termostatyczne.
Jednocześnie bez dobrej automatycznej regulacji pogodowej są małe szanse na uzyskanie wymaganego komfortu cieplnego

8. W zależności od tego, kto dobiera rodzaj ogrzewania, moc grzejników oraz kotła względem powierzchni budynku i ogrzewanych pomieszczeń, występują potencjalne określone zagrożenia niewłaściwego doboru w/w urządzeń.
Należy również dokonać doboru rodzaju i mocy kotła, gdzie przewymiarowanie i niedowymiarowanie, może stwarzać określone problemy w jakości obsługi i eksploatacji kotła. W przypadku kotłów na paliwa stałe, kolosalne znaczenie ma jakość paliwa w postaci węgla czy miału.
W Polsce występuje 5 stref klimatycznych, od czego zależy dobór mocy grzejników i kotła. Innym istotnym czynnikiem są straty ciepła budynku i poszczególnych ogrzewanych pomieszczeń.
Kotły Taurus podajnikowe umożliwiają bezproblemową pracę w dużym zakresie mocy, gdzie moc znamionowa (zmienna), maksymalnie dopuszczalna może być o około 15 do 20% wyższa od mocy nominalnej, uwidocznionej na tabliczce znamionowej kotła. W przypadku występowania niskiego poboru mocy, kotły Taurus mogą pracować na bardzo obniżonej temperaturze znamionowej (patrz DTR).
Dodatkowo kotły Taurus wraz z HZP w tym zakresie pozwalają realizować nastepujące
funkcje:

 •  7 stopni obniżeń parametrów obliczeniowych krzywej grzania, gdzie najniższa temperatura obliczeniowa zasilania wynosi +56°C
 •  Przy pracy kotła ustawionej na zasilaniu +80°C, 0 stopień obniżenia dotyczy temperatury obliczeniowej zasilania układu grzewczego +80°C
 •  Każdy stopień obniżenia, obniża temperaturę obliczeniową krzywej grzania o 4%
 •  Regulacja minimalnej temperatury zasilania układu grzewczego od +30 do +45°C (nastawa fabryczna +35°C)


Zadaniem Projektanta lub Instalatora jest, aby na etapie projektowania instalacji centralnego ogrzewania dokonać ustalenia odpowiednich parametrów obliczeniowych oraz doboru mocy grzejników i kotła.
Na podstawie założonego parametru obliczeniowego, można więc bez problemu dokonać wyboru z menu programatora kotła odpowiednich parametrów obliczeniowych dla danego układu grzewczego.
Jednocześnie każde odstępstwo od zasad projektowych w szczególności, gdy możemy mieć do czynienia z wychłodzonym budynkiem, stwarza określone większe problemy z doborem odpowiednich parametrów obliczeniowych.
Kotły Taurus z HZP są wprost idealnym rozwiązaniem możliwości zastosowania automatycznej regulacji pogodowej w każdych warunkach pracy kotła.


9. Brak efektywnych sposobów oszczędzania energii.
Wyżej opisane możliwości zapewnienia właściwego procesu spalania w kotle, prawidłowego skonfigurowania oprzyrządowania kotłowni, eksploatacji i nastaw kotła, daje największe efekty oszczędnościowe.
Zapewnienie prawidłowego procesu spalania w kotle oraz wysoka stała sprawność kotła jest podstawowym warunkiem właściwego odzysku ciepła ze spalanego paliwa.
Dalsze oszczędności są możliwe do uzyskania poprzez możliwość zapewnienia właściwego komfortu ogrzewanych pomieszczeń oraz możliwość zastosowania obniżeń okresowych.
Kocioł z HZP w tym zakresie pozwala realizować następujące funkcje:

 •  Obniżenie nocne i okresowe
 •  Stałe obniżenie
 •  Stałe podwyższenie


W zależności więc od możliwości oszczędzania energi w nocy i w ciągu dnia (braku przebywania ludzi), można również realizować funkcję stałego obniżenia, np. przy wyjeździe, czy urlopie.
Po przyjeździe do domu z urlopu, istnieje możliwość przełączenia programatora kotła na stały tryb pracy komfort, co jest bardzo istotne, gdy chcemy szybko nagrzać mieszkanie czy budynek, lub gdy na jakiś czas potrzebujemy zmienić tryb pracy na stały komfort (bez potrzeby zmian nastaw).
Jest niepodważalne, że w zależności od rodzaju ogrzewania np. promieniowego, konwekcyjnego lub konwekcyjno-promieniowego, istnieje możliwość zmniejszenia strat ciepła ogrzewanych pomieszczeń (co wynika z różnicy temperatury wewnątrz i zewnątrz), co ma również wpływ na możliwość zaoszczędzenia energii.

10. Nieefektywne podgrzanie c.w.u., co często występuje, gdy źródłem ciepła jest niskotemperaturowy parametr z układu pracy kotła, lub układu grzewczego.
Niezależnie od powyższego produkcja c.w.u. powinna być możliwa również w przerwie sezonu grzewczego.
Aby wykluczyć tego rodzaju ewentualne problemy, kocioł wraz z HZP realizuje następujące właściwe funkcje:

 •  W układzie pracy kotła istnieje możliwość utworzenia odrębnego obwodu grzewczego we współpracy z pompą ładującą i z czujnikiem temperatury, współpracującym z regulatorem kotła
 •  W zależności od uznania podgrzewanie wody może się odbywać z priorytetem grzania c.w.u. lub bez

W sytuacji gdy zależy nam bardziej na ochronie kotła, prawidłowym procesie spalania, właściwym komforcie cieplnym, niż na bardzo szybkim bieżącym podgrzewaniu c.w.u., z wielu przyczyn zalecamy, aby nie ustawiać priotytetu grzania c.w.u.. Ten priorytet jest tylko wtedy zasadny, gdy ze względu na małą pojemność bojlera i duże zużycie c.w.u., zależy nam na szybkim wytwarzaniu c.w.u.
Aby to jednak było racjonalne, bojler musi być wyposażony w odpowiednio duży wymiennik ciepła w stosunku do mocy kotła, gdyż w innym przypadku może dojść do zjawiska ograniczenia mocy kotła i nieradzenia sobie systemu z utrzymaniem większych parametrów pracy kotła i układu grzewczego.

11. Możliwość utworzenia odrębnego obwodu grzewczego, np. układu ogrzewania podłogowego.
Ze względu, że tego rodzaju układ grzewczy wymaga bardzo niskich parametrów obliczeniowych, gdzie bezwzględnie czynnik grzewczy nie może przekroczyć temperatury na zasilaniu +55 do +60°C, stwarza to określone problemy techniczno-montażowe i zagrożenia.
Aby wykluczyć tego rodzaju problemy, kocioł wraz z HZP realizuje następujące właściwe funkcje:

 •  W układzie pracy kotła istnieje możliwość utworzenia odrębnego obwodu grzewczego we współpracy z dodatkowym zaworem trójdrogowym z napędem (lub bez) i pompą obiegową
 •  Programator w kotle umożliwia dołożenie dodatkowego modułu ST-61, który może realizować takie same funkcje, jak programator pogodowy.

Należy zdać sobie sprawę, że jedynie ogrzewanie podłogowe wraz z regulacją pogodową, umożliwia uzyskanie najwyższego komfortu cieplnego ogrzewanych pomieszczeń.
Istotne jest również, aby nie przekraczać dopuszczalnej temperatury podłogi dla stałego przebywania ludzi +29°C. Jedynie posadzka w łazience może być podrzana do temperatury +32°C.

12. Każdy kocioł węglowy, w tym kocioł Taurus, ma wewnętrzne zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury czynnika powyżej +95°C.

W przypadku wystąpienia trudnych do przewidzenia przyczyn, może wystąpić taka sytuacja (co może wynikać ze złych nastaw podawania paliwa) i dla tych przypadków kotły Taurus z HZP mogą realizować następujące funkcje:

 •  Przekroczenie temperatury pracy kotła na zasilaniu powoduje pełne otwarcie zaworu trójdrogowego
 •  Istnieje możliwość wyłączenia w/w funkcji, gdy obwód grzewczy jest wykorzystywany, jako układ ogrzewania podłogowego
 •  Przekroczenie temperatury pracy kotła powyżej +95°C jest sygnalizowane awarią kotła i kocioł ulega wyłączeniu


Kocioł Taurus z HZP ma za zadanie stworzenie układu grzewczego z regulacją pogodową dla ogrzewań średnio temperaturowych, nisko temperaturowych i bardzo nisko temperaturowych.
Jednocześnie 7 stopień obniżenia parametrów obliczeniowych z automatyczną krzywą grzania, ma bezpośrednią możliwość zasilania ogrzewania podłogowego.
W tym przypadku przed nadmiernym wzrostem temperatury pracy kotła można się częściowo zabezpieczyć, obniżając pracę kotła do stałej temperatury +70°C (na zasilaniu kotła). Poza tym w menu programatora, należy wyłączyć możliwość pełnego otwarcia zaworu trójdrogowego, co wykluczy możliwość wzrostu temperatury zasilania na obwodzie grzewczym powyżej +56°C.